Principiile informării publice

Acte normative

Accesul la informaţiile de interes public

Documentar privind informaţiile de interes public

Birouri de informare - recrutare

Declaratii de avere an fiscal 2018

 

Principiile informării publice în Ministerul Apărării Naţionale

1. Aplicarea prevederilor Constituţiei României, referitoare la dreptul la informaţie al persoanei, atât în litera, cât şi în spiritul lor.

2. Punerea la dispoziţie a informaţiilor de interes public solicitate, în mod oportun, corect, complet şi nediscriminatoriu, cu respectarea reglementărilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

3. Exceptarea informaţiilor de la accesul liber se face numai în condiţiile stabilite de lege. Informaţiile nu vor fi clasificate sau oprite de la publicare pentru a favoriza sau ascunde încălcarea legii sau din dorinţa de a proteja instituţia militară de critici sau alte situaţii neplăcute.

4. Asigurarea unui flux permanent şi nedistorsionat de informaţii publice generale şi militare către personalul armatei, cadrele militare în rezervă şi în retragere şi membrii familiilor acestora.

5. Politica de informare publică a Ministerului Apărării Naţionale exclude propaganda de orice fel. Răspunderea pentru respectarea acestor principii revine tuturor comandanţilor sau şefilor structurilor militare şi personalului cu activitatea de relaţii publice, iar la nivelul conducerii M.Ap.N. Direcţiei Relaţii Publice.

Sus

 

 

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică în Ministerul Apărării Naţionale

  Sus

 

 

 

Accesul la informaţiile de interes public

1. Accesul la informaţiile publice este o favoare sau un drept?

- Este un drept pentru că:

2. Care sunt reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public?

- Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt:

3. Care este importanţa Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public?

- Importanţa acestei legi constă în faptul că:

4. Care sunt principiile care guvernează aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public?

5. Ce se înţelege prin informaţie de interes public?

- Informaţia de interes public este orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi sau instituţii publice.

6. Informaţia referitoare la datele personale este o informaţie de interes public?

- Da, dar numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice de către persoana în cauză.

7. Informaţiile clasificate sunt informaţii de interes public?

- Da, numai că accesul la acestea este limitat prin lege.

8. Cine poate solicita informaţii de interes public?

- Informaţii de interes public poate solicita orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină.

9. Cât costă accesul la informaţiile de interes public?

-Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.

10. De câte feluri sunt informaţiile de interes public?

- Informaţiile de interes public sunt:

11. Unde sunt disponibile informaţiile din oficiu?

- Informaţiile furnizate din OFICIU sunt disponibile în punctele de informare-documentare ale instituţiei publice, în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, precum şi în publicaţiile proprii sau în pagina de Internet.

12. Care sunt categoriile de informaţii publice ce se furnizează din oficiu?

- Categoriile de informaţii publice ce se furnizează din oficiu sunt:

13. Cum se pot obţine informaţii de interes public, la cerere?

- Informaţiile de interes public furnizate la cerere se pot obţine:

14. Care sunt termenele în care instituţia publică este obligată să răspundă solicitărilor?

- Termenele în care instituţia publică este obligată să răspundă solicitărilor sunt:

15. Pot depune o reclamaţie dacă consider că mi-a fost încălcat dreptul la liberul acces la informaţie?

- Da, se poate depune reclamaţie în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei. Reclamaţia trebuie adresată comandantului unităţii militare căreia i-aţi adresat solicitarea. Dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere şi va conţine informaţiile solicitate, precum şi menţionarea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

16. Pot să mă adresez justiţiei dacă mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie?

- Da, puteţi depune o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui raza domiciliaţi. Plângerea poate fi făcută în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute de lege pentru a se comunica răspunsul la solicitările de informaţii de interes public.

Instanţa poate obliga autoritatea să furnizeze informaţiile solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

Dacă sunteţi nemulţumit de hotărârea instanţei puteţi ataca hotărârea instanţei prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă.

Atât acţiunea depusă la primă instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

 

17. Pentru a solicita informatii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Informare şi Relatii Publice al Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”

Formular-tip pentru solicitarea de informaţie publică (.doc)

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (.doc)

Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)

Contact:

Sus

 

DOCUMENTAR

privind informaţiile de interes public care se pun la dispoziţie din oficiu

 în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

           În conformitate cu  prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, art.5, vă comunicăm informaţiile de interes public pe care instituţia noastră trebuie să le pună la dispoziţie, din oficiu:

 

a)     Activitatea Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” este organizată în conformitate cu:

Ř     Constituţia României, art. 52, 117 şi 118;

Ř     Legea 45/1994 Legea Apărării Naţionale a României, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2000, Legea 398/2001, Legea 38 /2002, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2002 şi Legea 42/2004;

Ř     Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;

Ř     Ordine şi dispoziţiuni ale ministrului apărării.

 

b)    Divizia 4 Infanterie „GEMINA” este structurată pe un comandament care asigură conducerea administrativă şi operaţională a structurilor subordonate în zona de responsabilitate, la pace, în situaţii de criză şi pe timp de război, precum şi pe mari unităţi, unităţi şi alte formaţiuni.

 

Atribuţiile Comandamentului în domeniul conducerii administrative sunt:

Ř     Realizează managementului resurselor umane şi materiale ale comandamentului şi unităţilor din subordine;

Ř     Asigură instruirea pentru luptă a întregului personal din subordine;

Ř     Implementează programele şi planurile destinate înfăptuirii restructurării şi modernizării în domeniul militar;

Ř     Asigură şi coordonează asistenţa psihologică pentru cadrele militare din comandament şi sturcturile subordonate;

Ř     Pregăteşte şi coordonează acţiunile de prevenire  a efectelor dezastrelor naturale precum şi grupările de forţe stabilite pentru a participa la acţiuni multinaţionale în sprijinul păcii sau umanitare;

Ř     Asigură finanţarea unităţilor militare din subordine;

Ř     Iniţiază şi desfăşoară relaţii cu presa şi societatea civilă în condiţiile stabilite de către normativele în vigoare;

Ř     Acordă sprijin autorităţilor administraţiei locale, în conformitate cu deciziile autorităţilor statului.

 

  În domeniul conducerii operaţionale:

Ř     Instruieşte propriul personal în vederea planificării şi coordonării acţiunilor militare, verifică şi evaluează nivelul de pregătire a militarilor din subordine;

Ř     Constituie structurile care, pe baza aprobării organelor constituţionale, intră în compunerea forţelor aliate ale NATO, UE şi OSCE;

Ř     Stabileşte nivelul operaţional al structurilor militare operaţionale în funcţie de misiunile ce le revin şi resursele alocate;

Ř     Planifică şi coordonează acţiunile militare pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate;

Ř     Gestionează informaţiile mass-media;

Ř     Stabileşte relaţii de informare – documentare cu organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne şi serviciilor de informaţii ale statului, desfăşurând împreună cu acestea, activităţi de stat major pentru pregătirea în comun a forţelor care acţionează sub comandă unică, în situaţii de criză şi la război potrivit planurilor şi dispoziţiilor elaborate de eşaloanele superioare.

 

Programul de funcţionare: zilnic între orele 8.00 – 16.00

 

Programul de audienţe:

 

        Locțiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”:  

                                            - General de brigadă Nicolae TONU

miercuri: începând cu ora 14.00 

 

 

 

     c)  Ofiţerul responsabil cu informarea şi relaţiile publice al Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” este locotenent-colonel Andi Asandei, telefon fix : 0264.590.563 sau 0264.590.564 interior 555, mobil:  0740.070497.

           

        Adresa comandamentului Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”:

P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1-3, Cluj – Napoca, cod 400133

Telefon: 0264/590563; 0264/590564     Fax: 0264/590557

Pagină internet:  www.clujarm.ro şi

adresă email relatii.publice02565@forter.ro

 

 

     d) Divizia 4 Infanterie „GEMINA” îşi desfăşoară activitatea prin finanţare de la Bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite de Legea Bugetului de Stat.

e) Divizia 4 Infanterie „GEMINA” îşi desfăşoară activitatea în baza programelor şi strategiilor elaborate de către Ministerul Apărării Naţionale şi Statul Major al Forţelor Terestre cu un accent deosebit pe conducerea administrativă şi operaţională a structurilor subordonate, derularea procesului de desfiinţare, restructurare, resubordonare şi transformare a unor structuri militare, în conformitate cu strategiile elaborate de eşaloanele superioare, precum şi pe implementarea obiectivelor de parteneriat repartizate de conducerea Ministerului Apărării Naţionale.

f) În situaţia în care o persoană s-ar simţi lezată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate instituţiei noastre poate completa o cerere tip după modelul prevăzut la Anexa 2a din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Această reclamaţie administrativă se poate depune la sediul instituţiei noastre, urmând a fi soluţionată în termenele prevăzute de lege.

Sus

 

Birourile Informare-Recrutare din zona de responsabilitate a

Diviziei 4 Infanterie GEMINA

 

Biroul Informare-Recrutare.

Adresa

Telefon

ALBA

Str. Mitropolit Andrei Şaguna nr.4, Alba-Iulia, jud. Alba

0258 / 81.22.91 sau 81.23.70 int 1158

ARAD

B-dul Decebal nr. 19, Arad, jud. Arad

0257 / 21.47.42 sau 28.07.00 int. 0179

BIHOR

Str.Matei Basarab nr.2, Oradea, jud Bihor

0259 / 41.75.48

BISTRIŢA-NĂSĂUD

B-dul Republicii nr. 3, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud

0263 / 23.45.87 sau 21.12.71 int. 191

CARAŞ -

SEVERIN

Str. Sportului nr. 4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin

0255 / 21.11.15 int. 35 sau 39

CLUJ

B-dul Dorobanţilor, nr. 8 - 10, Cluj-Napoca, jud. Cluj

0264 / 19.05.63 int. 1374

COVASNA

Str. Kos Karoly nr. 3, Sfantu-Gheorghe, jud. Covasna

   0267 / 311 209

HARGHITA

Str. Iancu de Hunedoara nr. 41, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita

0266 / 31.16.20

HUNEDOARA

Piaţa Unirii nr. 6, Deva, jud. Hunedoara

0254 / 22.00.17 sau 22.35.94

MARAMUREŞ

Str. Hortensei nr. 1, Baia Mare, jud. Maramureş

0262 / 27.70.09 sau 27.70.10 int. 133

MUREŞ

Str. Piaţa Trandafirilor, nr. 2, Târgu-Mureş, jud. Mureş.

0265 / 25.06.42 sau 25.02.72 int. 170

SATU MARE

Str. Petöffi, nr. 11, Satu-Mare, jud. Satu-Mare

0261 / 71.65.13 int. 46

SĂLAJ

Str. Simion Bărnuţiu nr. 27, Zalău, jud. Sălaj

0260 / 66..09.64 sau 61.54.20 int. 124

SIBIU

Calea Dumbrăvii nr. 32, Sibiu, jud. Sibiu

0269 / 43.29.90 int. 1510

SUCEAVA

Str. Alexandru cel Bun nr. 45D, Suceava, jud Suceava

0230 / 52.09.86 sau 52.09.20 int. 50

TIMIŞ

Str. Piaţa Libertăţii nr. 3 - 6, Timişoara, jud. Timiş

0256 / 20.19.63 056 / 20.16.61 int. 142

Sus